1/3
גשרי קטע 18,
כביש חוצה ישראל

מערך של 21 גשרים בטכנולוגיות של מקטעים, קורות תעלה טרפזיות ויציקה במקום, לאורך המקטע הצפוני של כביש מס' 6, באזור ברגישות נופית וסביבתית גבוהה מאוד.

התכנון לווה ואושר ע"י הצוות המלווה המיוחד מטעם המועצה הארצית.

 

 

 

המזמין: חברת כביש חוצה ישראל.

2010.

צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אינס שטרן, אדר' שי אשכנזי