1/10
רמת השרון מערב,
מתחם צפוני

תכנית לשכונה שבה רקמה של בנייני מגורים משולבים בשטחי ציבור, שטחים ירוקים ומסחר הממשיכה את הרצף השכונתי הקיים באזור.

עקרונות התכנון השכונתי מבוססים על גריד המשכי של רחובות, צירים וגינות, השזורים בתכניות המאושרות בסביבה ומקושרים היטב למערך השטחים הפתוחים. התכנון השכונתי יוצר קישוריות תנועתית מכיוונים שונים ותכנון המגרשים כיחידות שכנות.

תכנון הבינוי הינו תמהיל דירות מגוון, בינוי מלווה רחוב בדגש על חזית רחוב רציפה, חזית מסחרית לאורך הרחובות הראשיים ותכסית נמוכה יותר בקומות העליונות.

המזמין: רשות מקרקעי ישראל I מיקום: צפון-מערב רמת השרון | שטח האתר: 497 דונם | סטטוס: תכנית מאושרת | פרוגרמה: מגורים (1,675 יח"ד) תעסוקה ומסחר | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' נדיה רייטר, אדר' שירן רז-קדוש