1/9
מתחם הורודצקי,
תל אביב

המזמין: משרד הבטחון | סטטוס: הגשה למקומית | שטח התוכנית: 119.5 דונם פרוגרמה: מגורים (800 יח"ד), 5500 מ"ר מסחר, 15,000 מ"ר תעסוקה, מבני ציבור וגנים צבוריים | צוות התכנון: אדר' נעמה מליס, אדר' אמיר אלכופר, אדר' שי אשכנזי, אדר' רן סלובודקין, אדר' מיטל בן יוסף.

התכנון כולל פינוי מתחם קיים, המהווה חלל חסום ומגודר והפיכתו למתחם המשלים את הרשת הרובעית, משלב את קו הרכבת הקלה ומהווה פרק משמעותי במרחב הציבורי הרובעי.

הגבעה הקיימת במתחם ועצים ערכיים היוו נקודת מוצא לתכנון, ושולבו ברשת השבילים ושבילי האופניים אשר קושרים את המתחם והשכונות הסובבות.